Hermods kvalitetsarbete

Hermods bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i alla våra utbildningar.

Hermods bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i alla våra utbildningar som innebär att vi kontinuerligt följer upp verksamheten och analyserar resultaten i förhållande till både våra interna och de nationella målen. Utifrån analysen planerar och utvecklar vi verksamheten. Vårt kvalitetsår består av ett antal regelbundna uppföljningar som följer olika cykler för att skapa ett kontinuerligt kvalitetsuppföljningsarbete under året.
 
Kvalitetsarbetet grundar sig i kvalitetsledningssystemet Stjärnan och syftar till att vi, genom att definiera och verka för rätt kvalitet, når visionen: att vara Sveriges bästa företag inom utbildning och samhällsintegration.
 
Stjärnan ger Hermods ledning och medarbetare stöd i att planera, leda, följa upp, utvärdera och förbättra sin tjänstekvalitet, arbeta effektivt och driva affärsutveckling.
 
Stjärnan fokuserar på fem områden för uppföljning av verksamheten; ekonomi, kund, medarbetare, utveckling samt inre kvalitet- och effektivitet. Kvalitetsledningssystemet skapades för att möjliggöra ett enhetligt kvalitetsarbete inom hela Hermods uppbyggt av fasta, beskrivande rutiner som tydliggör hur vårt kvalitetsarbete ska bedrivas. Ständiga förbättringar är allas ansvar på olika nivåer i verksamheten, och uppstår då Stjärnans fem perspektiv kompletterar varandra på bästa möjliga sätt.