Kvalitet Arbetsförmedlingstjänster

Våra Arbetsförmedlingstjänster

Våra Arbetsförmedlingstjänster syftar till att genom utbildning underlätta individers inträde på arbetsmarknaden och därmed också främja en effektivare integration i samhället i stort. Vi strävar efter att alla våra deltagare, efter ha varit aktiva i en förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning eller insats hos oss, ska ha tagit steget in på arbetsmarknaden alternativt vara förberedda för vidare studier antingen hos oss eller hos annan utbildningsleverantör. Hermods bedriver verksamhet inom fem Arbetsförmedlingstjänster; Stöd och matchning, Yrkessvenska, Grundläggande moduler, Meritportfölj samt Introduktion till arbete.

Stöd och Matchning är en bred odh omfattande insats för individer med särskilt svag ställning på arbetsmarknaden som upphandlas i ett valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att deltagaren själv väljer leverantör.

Grundläggande moduler arbetar med att främja integration och inträde på arbetsmarknaden för nyanlända. Detta görs genom att stärka det svenska språket, grundläggande matematikkunskaper, samhällsintroduktion, vardagsekonomi, datakunskap och arbetsmarknadsintroduktion. Grundläggande moduler är uppbyggd av ett antal arbetsförberedande moduler där, förutom klassrumsundervisning, även studiebesök och praktikperiod, samt friskvård ingår som delar av utbildningen.

Yrkessvenska består av två delar,  del A respektive del B. Deltagarna kan bli anvisade till endast en av delarna eller till båda. Målgruppen för Yrkessvenskan är nyanlända eller utrikesfödda främst med tidigare yrkeserfarenheter inom ett yrkesområde och som Arbetsförmedlingen bedömer har intresse och förutsättningar för att verka inom detta yrkesområde efter en språkanpassad utbildning.

Meritportfölj är uppbyggd av fyra moduler; kartläggning, validering, yrkesbedömning samt studie- och yrkesvägledning. Inom Meritportfölj kartlägger vi deltagarens tidigare arbetslivserfarenheter och kompetenser. Kartläggningen leder till en samlad kompetensdokumentation som deltagaren ska kunna presentera för presumtiva arbetsgivare.

Introduktion till arbete har som övergripande målsättning att rusta arbetssökande att närma sig arbetsmarknaden, som förberedelse för arbete, annat arbetsmarknadspolitiskt program eller reguljär utbildning. Målgruppen har varit borta länge från arbetsmarknaden eller aldrig etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden och kan ha funktionsnedsättning eller behov av att få struktur i sin vardag, komma in i sociala sammanhang samt öka självförtroendet och självkänslan.

Området har under 2016 överlag haft en positiv kvalitetsutveckling med fler deltagare som når målen med utbildningen. Meritportfölj och Yrkessvenska visade båda på höga stabila resultat där vi skapat en positiv förflyttning av nästintill 100 procent av våra deltagare. Inom Grundläggande moduler har en stor andel deltagare gått vidare till studier eller arbete. Resultaten är också i samklang med den bild många av våra medarbetare vittnar om. I många fall går det tydligt att se att vi har nöjda deltagare i våra verksamheter både genom en tydlig progression men även genom en daglig positiv feedback. Resultaten angående rekommendationsgraden visar en positiv utveckling för alla fem verksamheter.