Kvalitet Grundläggande moduler

Grundläggande moduler

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet inom våra arbetsförmedlingstjänster avser att följa upp huruvida deltagarna når målen med insatsen eller utbildningen. För Grundläggande moduler innebär måluppfyllelse att ha förbättrat sina språkkunskaper och tagit ett steg närmare arbete eller vidare studier. Totalt är det 5516 deltagare som har slutfört Grundläggande moduler under 2016. Vidare är det omkring 70 procent, som tagit steget vidare till studier eller arbete.

Vidare har vi nu valt att även följa upp den funktionella kvaliteten med hjälp av systemrapporten ”måluppfyllelse”, vilken ska hjälpa oss att få en mer finstämd uppföljning av våra deltagare. För att kategoriseras som att ha uppnått måluppfyllelsen ska en deltagare ha slutfört utbildningen samt haft praktik, inneha 2 studie- eller yrkesalternativ, en ifylld individuell handlingsplan samt slutdokumentation efter avslutad insats. Det är första året vi använder rapporten och det är en viss administrativ eftersläpning som vi kommer ha kommit till rätta med i år. 

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.Resultaten från deltagarundersökningarna är fortsatt goda och vi kan därmed säga att vi har mycket nöjda deltagare som trivs i verksamheten. Den främsta styrkan är personalen som med sin kompetens och engagemang ser varje individ. Vi stärker deltagarna att få ny kunskap och självförtroende för etablering ut på arbetsmarknaden. En annan styrka är tydlig struktur och dokumentation i arbetet. Vi erbjuder individuellt anpassad undervisning och språkpraktik-inriktade moduler. 

Ändamålsenlig kvalitet

Inom Hermods Arbetsförmedlingstjänster mäter den ändamålsenliga kvaliteten effekten av vår verksamhet och har som mål att deltagarna ska känna sig väl förberedda för vidare studier eller yrkesliv.


Att 21 procent av våra deltagare når arbete efter avslut är mycket glädjande. Vi bedömer att språkpraktiken via oss på Hermods och Grundläggande moduler ger ökad anställningsbarhet. Som tidigare beskrivits är en stor del av våra deltagare analfabeter eller mycket språksvaga när de börjar hos oss. Vidare är inte den primära målsättningen med någon av tjänsterna att deltagarna ska fortsätta in i arbete. Förberedande utbildning ska rusta för fortsatta studier. Det går att utläsa att nästan hälften av våra tidigare deltagare efter 6-12 månader befinner sig i någon form av studier. 

Förbättringsintiativ

  • Fortsätta stärka kvalitet och resultat genom avtalstiden.
  • Bibehålla det goda samarbetet med kund som vi har idag samt med alla våra deltagare.
  • Samla Best Practice och bygga nya relationer för nya affärer.