Kvalitet Meritportfölj

Meritportfölj

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet inom våra arbetsförmedlingstjänster avser att följa upp huruvida deltagarna når målen med insatsen eller utbildningen. För att mäta den funktionella kvaliteten utgår vi ifrån hur många deltagare som har slutfört tjänsten samt om deltagarna anser att de har fått sina kunskaper kartlagda och verifierande eller ej. Detta mäter vi genom den slutenkät alla deltagare gör sista dagen.

Diagrammet visar att 99 procent av deltagarna anser att de fått sina kompetenser verifierade och kartlagda. Alla deltagare som passerar genom tjänsten ska få med sig en så kallad Meritportfölj med sina kartläggningsdokument. Under 2016 slutförde omkring 2090 deltagare Meritportfölj. Den procent som svarar att de ej fått sina kunskaper validerade eller yrkesbedömda är av allt att döma deltagare som varit tvungna att avsluta tjänsten, för att påbörja en validering eller yrkesbedömning i ett senare skede.

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.
Nöjdhetsgraden bland deltagarna i Meritportfölj har ökat från 82 procent till 95 procent samtidigt som rekommendationsgraden är kvar på samma höga nivåer som föregående termin. Mycket glädjande resultat som visar på att tjänsten gör skillnad för våra deltagare och hjälper dem att ta ett steg närmare arbetslivet. Meritportfölj är för många av våra deltagare den första insats de möter i Sverige, därmed är det extra roligt att vi har lyckats med att skapa ett positivt möte mellan nyanlända och etableringen.

Ändamålsenlig kvalitet

Inom Hermods Arbetsförmedlingstjänster mäter den ändamålsenliga kvaliteten effekten av vår verksamhet och har som mål att deltagarna ska känna sig väl förberedda för vidare studier eller yrkesliv.


Att 21 procent av våra deltagare når arbete efter avslut är mycket glädjande. Som tidigare beskrivits är en stor del av våra deltagare som är analfabeter eller mycket språksvaga när de börjar hos oss. Vidare är inte den primära målsättningen med någon av tjänsterna att deltagarna ska fortsätta in i arbete. Förberedande utbildning ska rusta för fortsatta studier. Det går att utläsa att nästan hälften av våra tidigare deltagare efter 6-12 månader befinner sig i någon form av studier. 

Förbättringsintiativ

  • Fortsätta stärka kvalitet och resultat genom avtalstiden.
  • Bibehålla det goda samarbetet med kund som vi har idag samt med alla våra deltagare.
  • Samla Best Practice och bygga nya relationer för nya affärer.