Kvalitet Stöd och matchning

Stöd och matchning

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet inom våra arbetsförmedlingstjänster avser att följa upp huruvida deltagarna når målen med insatsen eller utbildningen. Inom Stöd och Matchning mäts måluppfyllelsen utifrån i vilken omfattning deltagarna går ut i arbete eller reguljär utbildning inom placeringstiden (90-180 dagar) och behåller arbete i minst fyra månader respektive fullföljer en termins studier.


Resultat 1 mäts i direkt anslutning till avslut och visar på att 33 procent av de som genomfört tjänsten går vidare ut i arbete eller studier. Resultat 2 är ett uppföljningsmått och påvisar att det sedan är cirka 59 procent som är kvar i arbete eller studier efter 4 månader. 

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.
Både deltagarnöjdheten och rekommendationsgraden har ökat bland deltagarna i STOM mellan de två mätningarna och det relativt markant.

Positivt att se är att det arbete vi gjort under vintern för att öka deltagarnas nöjdhet har givit synliga resultat. Bland annat har man arbetat med att i en högre utsträckning bjuda in olika företag och genomföra fler studiebesök för att hjälpa deltagarna att skapa kontakter med arbetsmarknaden. Vidare har man arbetat med att tydliggöra målet för tjänsten och därmed ge deltagarna rätt förväntningar.

Ändamålsenlig kvalitet

I tjänsten Stöd och Matchning mäts den ändamålsenliga kvaliteten genom att mäta antal deltagare som bibehållit sitt arbete i minst fyra månader (vilket kan påbörjas upp till två månader efter avslut/avbrott) alternativt fullföljt minst en termins reguljära studier. Varje avslutad deltagare följs därmed i praktiken upp regelbundet fyra till sex månader efter avslut/avbrott.


Nästan 50 procent av deltagarna i tjänsten stöd och matchning går, efter 6 till 12 månader efter avslut, vidare till antingen jobb eller studier och endast 46 procent är kvar som arbetssökande.

Förbättringsinitiativ

  • Fortsätta stärka kvalitet och resultat genom avtalstiden.
  • Bibehålla det goda samarbetet med kund som vi har idag samt med alla våra deltagare.
  • Samla Best Practice och bygga nya relationer för nya affärer.
  • Inom SToM är målsättningen att öka matchningar såväl i antal som i %.