Kvalitet Yrkessvenska

Yrkessvenska

Funktionell kvalitet

För Yrkessvenska innebär måluppfyllelsen att ha förbättrat sina språkkunskaper och tagit ett steg närmare arbete eller vidare studier. För att tydliggöra måluppfyllelsen för Yrkessvenska har vi valt att redovisa deltagarnas nästa steg efter del A respektive del B.
Yrkessvenska är indelad i två delar, del A och del B där man antingen läser båda eller endast en av delarna. Vi kan se att 31 procent fortsätter att läsa del B efter del A medan 62 procent går till annan sysselsättning från AF. Trots att Yrkessvenska ej har som målsättning att leda direkt till arbete kan vi se att 3 procent går till heltidsarbete och 1 procent till deltid direkt efter insatsen.Efter avslut på del B går 97 procent tillbaka för att fortsätta andra insatser eller vidare för att matchas mot jobb. Som vi ser registreras majoriteten av våra deltagare registreras som ”Åter till Af” efter del B, vilket ofta innebär att deltagarna fortsätter på den AUB de redan är på när de är deltagare hos oss. I andra fall går deltagarna till annan förberedande utbildning via Arbetsförmedlingen.

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.

Siffrorna rör sig marginellt och både nöjdhetsgraden och rekommendationsgraden är stabilt på höga nivåer. De två senaste mätningarna visar på goda resultat. Detta visar på att vi inte bara lyckats med att förflytta våra deltagare närmare utbildning och arbete utan även att de är nöjda med oss. I vissa delar av landet har det varit en utmaning med att hitta SFI-lärare och fylla grupperna. I och med det är det extra glädjande att vi lyckats med att leverera god kvalitet till våra deltagare.

Ändamålsenlig kvalitet

Inom Hermods Arbetsförmedlingstjänster mäter den ändamålsenliga kvaliteten effekten av vår verksamhet och har som mål att deltagarna ska känna sig väl förberedda för vidare studier eller yrkesliv.


Att 21 procent av våra deltagare når arbete efter avslut är mycket glädjande. Som tidigare beskrivits är en stor del av våra deltagare som är analfabeter eller mycket språksvaga när de börjar hos oss. Vidare är inte den primära målsättningen med någon av tjänsterna att deltagarna ska fortsätta in i arbete. Förberedande utbildning ska rusta för fortsatta studier. Det går att utläsa att nästan hälften av våra tidigare deltagare efter 6-12 månader befinner sig i någon form av studier. 

Förbättringsinitiativ

  • Fortsätta stärka kvalitet och resultat genom avtalstiden.
  • Bibehålla det goda samarbetet med kund som vi har idag samt med alla våra deltagare.
  • Samla Best Practice och bygga nya relationer för nya affärer.