Kvalitet Arbetsmarknadsutbildning

Våra Arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsmarknadsutbildning innebär att arbetssökande kan få utbildning inom ett yrke där efterfrågan på utbildad personal är stor. Målet med en arbetsmarknadsutbildning är att deltagarna efter avslutad utbildning ska få anställning. Deltagarna måste vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen för att ta möjlighet att ta del av en arbetsmarknadsutbildning.

Utbudet av våra arbetsmarknadsutbildningar har under 2016/2017 förändrats en hel del och vi har idag ett annat utbud än när vi genomförde våra kvalitetsmätningar under 2016. I och med det finns inte sammanställd statistik för alla de utbildningar vi anordnar i dagsläget. Flera av våra utbildningar var i uppstartsfas när vi genomförde den senaste deltagarundersökningen, men den upplevda kvaliteten är överlag god. Förhoppningen är att höstens undersökning kommer visa på en högre andel nöjda deltagare samt en högre rekommendationsgrad.

Vidare sker också ett arbete för att befästa rutiner för en enhetlig uppföljning av funktionell kvalitet inom alla arbetsmarknadsutbildningar.

Funktionell kvalitet

Yrkesutbildning är en arbetsmarknadsutbildning, vilket innebär att det huvudsakliga målet är att deltagare skall erhålla arbete efter genomförd och avklarad utbildning. Vidare studier räknas också som uppnått mål. Vi följer löpande upp placeringsgrad efter varje utbildning och redovisar resultat i samband med kursråd och leverantörsdialoger.

Inom arbetsmarknadsutbildning används inte betygssättning i skala A-F, även om det är gymnasiala kurser som skall genomföras i insatsen. Det är endast godkänd/icke godkänd som värderas. Det förs ingen statistik på andelen godkända betyg, det ligger i vårt uppdrag att genomföra utbildning i den omfattning som erfordras för att deltagaren skall nå godkänt i samtliga kurser.Ute på enheterna finns det en tydlig rollfördelning där en medarbetare per enhet jobbar dedikerat med APL-anskaffning. Detta då vi tydligt kan se att en bra APL-plats många gånger är nyckeln ut på arbetsmarknaden för våra deltagare. 

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.
Resultaten visar på att deltagarna är fortsatt nöjda och villiga att rekommendera oss till andra. Att deltagarna är nöjda och rekommendationsgraden är hög beror sannolikt på att det finns en närhet mellan deltagare och konsulter och övrig personal. Mål, vision och spelregler utarbetas tillsammans vilket skapar engagemang hela vägen från chef till deltagare. 

Ändamålsenlig kvalitet

Det finns inte någon enskild genomförd undersökning av resultaten för våra arbetsmarknadsutbildningar inom Yrkesutbildning, då deltagarunderlaget hittills statistiskt sätt varit för litet. Detta då det är endast var CAD och Inbyggda system utbildningarna som varit ingång tillräckligt länge för att potentiellt vara en del i undersökningen under 2016. 

Förbättringsinitiativ

  • att  fortsätta utveckla kvaliteten inom yrkesutbildningar
  • att jobba aktivt med att bygga goda och stabila kundrelationer
  • att stärka samarbetet med arbetsgivare och lokala företag
  • att expandera Hermods yrkesutbildningar till fler branscher