Kvalitet Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

För att höja andelen elever som startar behövs en tidig uppföljning av studieplanen för att exempelvis kunna fånga upp elever i behov av en mer personlig kontakt för att komma igång med sina studier.  Den tekniska utvecklingen sammanflätas med den pedagogiska genom ett starkare fokus på helheten. Elevers gemensamma lärande och inflytande över arbetsformerna kommer vara ett fortsatt delområde att utveckla vidare.

Cirkeldiagrammet presenterar det totala inflödet och utflödet av elever i våra grundläggande utbildningar och utgår från parametrarna Ej påbörjade, Avbrott, Betyg A-E, Betyg F samt streck. Det är 26 procent som av något skäl aldrig påbörjar sin kurs. Vidare går det glädjande att utläsa att mer än hälften av eleverna som påbörjat sin utbildning genomför kursen och tar ett godkänt betyg. Detta i sin tur innebär att vi har en låg andel som inte når godkänt betyg alternativt avbrottar sin kurs i förtid.
Vi kan påvisa en hög andel betygsatta kurser inom den grundläggande utbildningen, 98 procent. Satsningar på formativ bedömning, fler inspelade webblektioner i kurserna och en tydlig ansvarsfördelning och policy för extra anpassningar och särskilt stöd är några förklaringar till ökningen som vi har satt sen tidigare år. 


Under 2015 hade Hermods något högre andel godkända  betyg än riket, men resultaten 2016 visar sig vara lite lägre. Vi tror att skillnaden delvis beror på att målgruppen har en mer varierad studiebakgrund än föregående år.

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad. 

Nöjdhetsgraden har ökat under våren 2017 i jämförelse med hösten 2016. Vi har arbetat aktivt med att se till att den tekniska utvecklingen i vår kursutveckling sammanflätas med den pedagogiska genom ett starkare fokus på helheten, vilket kan vara en förklaring till den högre andelen nöjda elever. Vidare har vi arbetat med att ta fram ett webbaserat språkforum som riktar sig till våra språksvaga elever. De får chans att i realtid öva muntligkommunikation genom diskussion och reflektion tillsammans med andra elever. 

Ändamålsenlig kvalitet

Den ändamålensliga kvaliteten följs upp genom att en enkät skickas ut till elever som avslutat sina studier hos oss. Syftet med undersökningen är att undersöka vad våra elever/deltagares nästa steg blir efter avslutad utbildning/aktivitet i ett lite längre perspektiv. Därmed tittar vi primärt på vilken typ av sysselsättning våra elever har 6-12 månader efter avslutade studier hos oss.

Resultaten visar att nästan hälften av våra elever 6-12 månader efter avslutad grundläggande utbildning studerar vidare. Det är även en stor del som har lyckats ta sig ut i arbete. Vi arbetar aktivt att matcha våra elever med rätt praktikplatser och arbetsgivare. Våra lärare, SYV och utbildningsansvariga, liksom studerandeservice arbetar aktivt att ge utförlig information om olika studiemöjligheter, yrkesval och tillvägagångssättet. 

Förbättringsinitiativ

  • Större möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan webblärare och närlärare samt skapa samarbetsytor för sambedömning mellan webblärare och närlärare i de fall eleven träffar flera lärare.
  • Ämnes- och kursmöten mellan webblärare och närlärandeprojekten där elevens lärare får tillfälle att diskutera bedömning och metoder.
  • Anpassning av lärplattformen till mobiltelefoner och surfpator för att öka tillgängligheten och friheten för eleven.
  • Sprida utbildningsmodellen som innefattar webbinarier och interaktiva handledningar på webben.
  • Fortsätta utveckla våra yrkespaket för att eleverna ska få en god kvalitet på kursnivå samtidigt som yrkets helhet presenteras på ett tydligare och mer inspirerande sätt.
  • Riktat arbete med elevråd eller dylikt för elevinflytande för distanselever i syfte att öka deras grad av påverkansmöjligheter i distansutbildningen.