Kvalitet Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning


Genomströmning mäter det totala inflödet och utflödet av elever i våra gymnasiala utbildningar och utgår från parametrarna Ej påbörjade, Avbrott, Betyg A-E, Betyg F samt streck. Vår mätning för 2017 visar att hälften av alla elever som anmäls till kurser på Hermods tar ett godkänt betyg. Endast 9 procent tar ett icke godkänt betyg. Samtidigt visar mätningen att 30 procent av de som anmäls till en kurs aldrig startar den, vilket är ett vanligt fenomen inom vuxenutbildning. Elver planerar att påbörja en utbildning, men ändrar sina planer innan start. 

För att höja andelen elever som startar sin utbildning, behövs en tidig uppföljning av studieplanen så att vi fångar upp elever i behov av en mer personlig kontakt för att de ska komma igång. Vår studerandesupport ger telefoncoachning till elever i behov av personlig kontakt, vilket har gott resultat.

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.
Målet med den upplevda kvaliteten är att alla elever ska vara nöjda med den utbildning vi erbjuder. Nöjdhetsgraden är fortsatt hög, men något lägre under våren 2017. Vi ökar elevernas inflytande över de olika arbetsformerna och genomför tekniska förändringar i lärplattformen för att möjliggöra en högre grad av inflytande inom exempelvis distansutbildningen.
Vi ser en klar förbättring vad gäller betygsatta kurser där Hermods andel 2016 är 99 procent i jämförelse med rikets 90 procent från 2015. Satsningar på formativ bedömning, fler inspelade webblektioner i kurserna och en tydlig ansvarsfördelning och policy för extra anpassningar och särskilt stöd är några förklaringar till ökningen.
Vad gäller andel godkända betyg (A-E) ligger vi kvar på 85 procent under 2016. Vi kommer att fortsätta arbeta med att synliggöra lärandet genom den formativa bedömningen och utveckla arbetssätten för introduktion, undervisningen på skolan och via webben, samt uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och studieresultat för att öka andelen godkända betyg och genomströmningen. Vi har idag språkstöd i flera ämnesområden, exempelvis i Handel och administration och Vård och omsorg och detta språkutvecklande arbetssätt ska genomsyra samtliga ämnesområden.

Ändamålsenlig kvalitet

Den ändamålensliga kvaliteten följs upp genom att en enkät skickas ut till elever som avslutat sina studier hos oss. Syftet med undersökningen är att undersöka vad våra elever/deltagares nästa steg blir efter avslutad utbildning/aktivitet i ett lite längre perspektiv.
Resultaten visar att mer än hälften av våra elever har arbete efter avslutade studier hos oss och en stor del väljer att studera vidare. Vi arbetar aktivt att matcha våra elever med rätt praktikplatser och arbetsgivare. Våra lärare, SYV och utbildningsansvariga, liksom studerandeservice arbetar aktivt att ge utförlig information om olika studiemöjligheter, yrkesval och tillvägagångssättet.

Våra studievägledare erbjuder individuell rådgivning, vägledningssamtal inom ramen för framtida utbildning och arbete, samt motivationssamtal. 

Förbättringsinitiativ

  • Större möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan webblärare och närlärare samt skapa samarbetsytor för sambedömning mellan webblärare och närlärare i de fall eleven träffar flera lärare.
  • Ämnes- och kursmöten mellan webblärare och närlärandeprojekten där elevens lärare får tillfälle att diskutera bedömning och metoder.
  • Anpassning av lärplattformen till mobiltelefoner och surfplattor för att öka tillgängligheten och friheten för eleven.
  • Sprida utbildningsmodellen som innefattar webbinarier och interaktiva handledningar på webben.
  • Fortsätta utveckla våra yrkespaket för att eleverna ska få en god kvalitet på kursnivå samtidigt som yrkets helhet presenteras på ett tydligare och mer inspirerande sätt.
  • Riktat arbete med elevråd eller dylikt för elevinflytande för distanselever i syfte att öka deras grad av påverkansmöjligheter i distansutbildningen.