Kvalitet Yrkeshögskolan

Hermods Yrkeshögskola

Hermods Yrkeshögskola erbjuder YH-utbildningar inom en rad olika branscher där efterfrågan på kompetens och arbetskraft är hög bland annat inom bygg och anläggning, trädgård, teknik, logistik, kommunikation, ekonomi, samt vård och omsorg. Vi finns på flera större orter runt om i landet men  erbjuder även ett antal yrkeshögskoleutbildningar på distans.

Examinationsgraden totalt för samtliga avslutade utbildningsomgångar under 2016 uppgår till 59 procent, vilket är ett något bättre resultat jämfört med föregående år och vi närmare oss därmed rikssnittet. Den upplevda kvaliteten visar på fina resultat där både nöjdheten och rekommendationsgraden ligger på stabila 80 procent respektive 84 procent för Hermods Yrkeshögskola.

Funktionell kvalitet

För Yrkeshögskolan mäts funktionell kvalitet genom att se till andel studerande som når kraven för examen samt andel studerande som fullföljer sin utbildning. Vidare görs det även en analys av avbrottsorsaker. 

Hermods YH utbildar inom flera branscher där behovet på arbetsmarknaden är stort, såsom bygg och teknik. Utmaningen ligger i att få sökande såväl till utbildning som till jobb inom dessa områden, vilket i sin tur innebär att urvalsunderlaget är tunnare än önskvärt. Chansen är också stor att de studerande får jobb på sin LIA (Lärande i arbete) och därmed väljer att inte fullfölja utbildningen.  

Ovanstående kommentarer till trots så ökar andelen examinerade för varje år vilket sannolikt beror på de insatser av stöttning i studierna som Hermods gör under hela utbildningen. Vidare att man för en dialog med företag om värdet för de studerande att avsluta sin utbildning med ett examensbevis och därmed avvakta med anställning.

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.

Att våra studerande är nöjda med sin tid hos Hermods och att dem upplever att de gärna rekommenderar sin utbildning och sin skola visar sannolikt på äktheten i det engagemang de möter hos all personal, konsulter och även samarbetspartners ute hos företagen.

Utbildningsledarna är ofta hos klasserna i klassrum och på studiebesök, det finns en öppenhet till feedback med målsättningen att utbildningen ska kännas givande och relevant. 

Förbättringsinitiativ

  • att stärka den pedagogiska stöttning till våra lärare och konsulter, såväl på distans som inom närlärandet.
  • att ytterligare stärka vårt varumärke och på så sätt nå fram till fler sökande.
  • att fortsätta arbetet med att bygga goda relationer med företag, branschorganisationer, kommuner och landsting för att kunna erbjuda de studerande regelbunden kontakt med arbetslivet under deras utbildning.