Kvalitet SFI och integration

Kommunal vuxenutbildning - svenska för invandrare

SFI (svenska för invandrare) är en grundutbildning i det svenska språket. Hermods är idag en av Sveriges största privata leverantör inom SFI. Vår målsättning är att vi utifrån elevernas individuella förutsättningar ska bidra till språkutveckling samt skapa förutsättningar för elevernas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Under 2016 har volymen SFI studerande ökat markant inom Hermods med nystartade skolor, där vi har arbetat hårt med att hitta funktionella lokaler och rekrytera kvalificerad personal. Alla verksamma inom SFI har ställts inför utmaningar att möta alla elevers förväntningar och behov i en markant volymökning i verksamheten. Våra medarbetare ute på enheterna har arbetat hårt med att se till att våra elever trivs och utvecklas. Glädjande kan vi presentera att Hermods kan redovisa en timmes kortare snitt än riket för timmar till betyg under år 2015.

Funktionell kvalitet

För att mäta den funktionella kvaliteten använder vi oss främst av antal timmar till betyg jämfört med rikssnitt, alltså genomströmning. Statistiken för riket släpar alltid ett år, vilket gör att det endast finns siffror från år 2014 och 2015 att jämföra sig med. Vidare är det viktigt att det finns en medvetenhet om att genomströmningen endast är en del i att mäta den funktionella kvaliteten av utbildningen. Enligt Skolverket är riktvärdet för undervisning för svenska för invandrare i tid är enligt 2 kap. 24 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 525 timmar, men detta varierar stort mellan olika studievägar. 

Hermods redovisade en timmes kortare snitt än riket för timmar till betyg under år 2015. Hermods SFI-elever hade ett snitt på 228 timmar till betyg under 2015 medan riket i stort redovisade ett snitt 229 timmar. Under 2016 ökade snittet något och Hermods SFI-elever hade ett snitt på 248 timmar till betyg. En förväntad effekt är att även rikssnittet ökar under 2016, vilket är en trend som vi förutspår.

Fler och fler elever inom SFI läser kombinationsutbildningar eller har andra parallella insatser. Vår hypotes gör att det ökar tiden till betyg. 

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad. 

Vi ser att den upplevda kvaliteten och rekommendationsgraden är högre under våren 2017 än hösten 2016. Under 2016 ökade volymen av SFI studerande markant inom Hermods, likväl som nationellt. Det är troligen en reell men situationsbunden förändring av nöjdhetsresultatet under 2016 då vi arbetade intensivt med att starta nya skolor, förstärka och förtäta it -utrustning till elever samt rekrytera kompetenta rektorer och lärare.

Generellt ser resultaten från enkäterna fortsatt goda ut, en klar majoritet av svaren är placerade mellan 7-10 på svarsskalan. Frågan som har högst andel nöjda elever är ”Jag tycker lärarna är bra”, vilket visar att eleverna uppskattar lärarnas samarbete med dem i lärandet.

Ändamålsenlig kvalitet

Den ändamålensliga kvaliteten följs upp genom att en enkät skickas ut till elever minst sex månader efter att de har avslutat sina studier hos oss. Syftet med undersökningen är att undersöka vad våra elever/deltagares nästa steg blir efter avslutad utbildning/aktivitet i ett lite längre perspektiv.

Resultaten visar att de flesta av våra elever har sysselsättning 6-12 månader efter att de avslutat sina SFI-studier hos oss. Våra lärare, utbildningsansvariga, SYV och Hermods studerandeservice arbetar aktivt med att informera eleverna om möjliga alternativ efter avslutade studier. Vidare vet vi att majoritet av de som läser vidare gör det på grundläggande vuxenutbildning, vilket är ett naturligt steg efter SFI. 

Förbättringsinitiativ 

  • Kontinuerligt förfina våra koncept för SFI med yrkesinfärgningar och i kombination med gymnasial yrkesutbildning.
  • Utveckling av Hermods nationella specialpedagogiska nätverk som stödjer samtliga sva-lärare på Hermods som arbetar med elever med olika typer av inlärningsproblematik.
  • Anpassning av lärplattformen till mobiltelefoner och surfplattor och arbeta med ännu högre digital funktionalitet på våra SFI-enheter.
  • Arbeta aktivt med att öka närvaro till minst 75 procent på samtliga SFI-enheter.
  • Fortsätta ta vara på Hermods som en lärande organisation, där vi tar vara på ”best practice” från hela landet för att utveckla nya SFI-koncept.