Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Stöd och matchning

Stöd och matchning

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet inom våra Arbetsförmedlingstjänster avser att följa upp huruvida deltagarna når målen med insatsen eller utbildningen. Inom Stöd och Matchning mäts måluppfyllelsen utifrån i vilken omfattning deltagarna går ut i arbete eller reguljär utbildning inom placeringstiden (90-180 dagar) och behåller arbete i minst fyra månader respektive fullföljer en termins studier.

*Resultaten avser perioden 1 jan - 31 dec 2018

Resultat 1 mäts i direkt anslutning till avslut och visar på att 38 procent av de som genomfört tjänsten gått vidare ut i arbete eller studier under 2018, vilket är något högre än andelen som nådde R1 under 2017 på 31 %. Resultat 2 är ett uppföljningsmått och påvisar att det sedan är cirka 58 procent som är kvar i arbete eller studier efter 4 månader, vilket i sin tur är något lägre än resultatet för 2017. 

Tjänsten SToM har genomgått förändringar mellan 2017 och 2018, såväl i anvisade volymer som i målgruppssammansättning och förutsättningar i avtalet. Detta har för Hermods inneburit anpassningar i form av nedstängning av flertalet orter och neddragning av personal.  

Den största anledningen till det något ökade resultatet för R1 bedömer vi vara högkonjunkturen, att många arbetsgivare är i enormt behov av personal även inom sektorer utan krav på särskilda kvalifikationer. Att få ett första jobb är alltså något enklare idag. Det avvikande resultatet på R2 bedömer vi beror på att den målgrupp som idag är arbetssökande och kan komma ifråga för tjänsten nu står betydligt längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare. SToM är en kort insats och under den tiden finns inte möjlighet till grundläggande, omfattande kompetensutvecklings-insatser som krävs för att målgruppen ska bli hållbart anställningsbara. Därmed kan färre deltagare på den korta insatstiden rustas till att få förutsättningar att behålla sina arbeten i de fyra månader som krävs för en R2. 

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet.  Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.

Inom Stöd och Matchning uppvisas fortsatt höga resultat där framförallt deltagarnöjdheten med coacherna inom Hermods sticker ut positivt och når höga 89 procent under 2018. SToM är en individuellt uppbyggd tjänst, där deltagarna får mycket enskild tid med sin handledare, vilken också följer individen under hela insatsen. Detta borgar för hög kvalitet och engagemang från båda sidor.
  
Då SToM som ovan beskrivet gjort omfattande neddragningar på personalsidan är den kvarvarande personalen de som arbetat längst i uppdraget och har en gedigen erfarenhet av matchning, vilket också kan förklara det goda resultatet. 

 

Förbättringsinitiativ

Under 2018 har särskilt fokus varit att öka antalet deltagare ut i arbete och studier samt höja nöjdhetsgraden bland deltagarna. Det senare har vi lyckats med men andelen ut i arbete och studier ger fortsatt varierat resultat. 

Under 2019 kommer vi särskilt fokusera på: 

  • Ta nya initiativ kring SToM-leveransen och analysera förutsättningar för uppstarter på de orter vi kan se potential utifrån flöden, konkurrens och övrig verksamhet som kan ge synergier. 
  • Arbeta med långsiktiga samarbeten med företag som har rekryteringsbehov.