Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Yrkessvenska

Yrkessvenska
 

Funktionell kvalitet

För Yrkessvenska innebär måluppfyllelse att ha förbättrat sina språkkunskaper och tagit ett steg närmare arbete eller vidare studier. För att tydliggöra måluppfyllelsen för Yrkessvenska som innefattar att deltagaren ska ha förbättrat sina språkkunskaper har vi valt att redovisa andel av slutförda deltagare med nivåbedömning 1 och 2 som gjort en förflyttning på GERS-skalan. En positiv förflyttning på GERS-skalan tar tid, i synnerhet vid ett lägre ingångsvärde. Siffrorna visar därför ett gott resultat över mätperioden och samtliga deltagare arbetar vidare tills de individuella målen är uppnådda eller annan planering görs.

 

*Resultaten avser perioden 1 jan - 31 dec 2018

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet.  Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad.

Vi kan se en liten nedgång av båda nyckeltalen under höstens deltagarenkät. En förklaring till detta tros vara att det varit en stor personalomsättning/-neddragning på grund av dels minskade flöden och dels omorganisation. Detta har sannolikt haft påverkan på verksamhetens drift, kontinuitet och utveckling, vilket  i förlängningen kan ha inverkan på deltagarnas upplevda kvalitet.