Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Arbetsmarknadsutbildning

Våra Arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsmarknadsutbildning innebär att arbetssökande kan få utbildning inom ett yrke där efterfrågan på utbildad personal är stor. Målet med en arbetsmarknadsutbildning är att deltagarna efter avslutad utbildning ska få anställning alternativt gå vidare i yrkesstudier. Deltagarna måste vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen för att ha möjlighet att ta del av en arbetsmarknadsutbildning.

Funktionell kvalitet

Det huvudsakliga målet med en arbetsmarknadsutbildning är att deltagare skall erhålla arbete efter genomförd och avklarad utbildning alternativt vidare studier. Detta utvärderas genom att mäta så kallad placeringsgrad. Vi följer löpande upp placeringsgrad efter varje utbildning och redovisar resultat bland annat i samband med kursråd och leverantörsdialoger. Inom arbetsmarknadsutbildning används inte betygssättning i skala A-F, även om det är gymnasiala kurser som skall genomföras i insatsen. Det är endast godkänd/icke godkänd som värderas. Det förs ingen statistik på andelen godkända betyg, detta då det ligger i vårt uppdrag att genomföra utbildning i den omfattning som erfordras för att deltagaren skall nå godkänt i samtliga kurser. Detta för att arbetsmarknadsutbildningar inte regleras av skollag eller förordning.

Resultaten är för perioden jan 2018 – jun 2018, totalt under våren avslutade 217 deltagare en AUB-utbildning. Av dessa var det 56 procent som gick vidare ut i arbete eller studier. Detta är en förbättring föregående årsresultat på 38 procent. Resultaten för placeringsgrand, påverkas av ett antal faktorer där bland annat att det har funnits svårigheter att identifiera deltagare som verkligen vill gå utbildningen. Detta leder till en relativt stor andel deltagare som inte fullföljer utbildningen utan avbryter den i förtid. Vidare saknas det ofta tillräckliga kunskaper i svenska språket för att få ut fler deltagare i arbete, kompetensen bedöms finnas där men språkförbistringar gör att deltagarnas anställningsbarhet är svag. 

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet.  Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad. 

Resultaten för deltagarenkäterna är fortsatt goda för arbetsmarknadsutbildningarna, dock kan man se att det har skett en liten nedgång om när man jämför våren och hösten 2018. 
Detta tros bland annat bero på att deltagarna under hösten, i vår mening, haft otydliga förväntningar inför utbildningen, eftersom Arbetsförmedlingen det på många orter avskaffat infoträffar med deltagare och leverantörer inför anvisning och start. Realistiska förväntningar och tydliga mål är A och O för den upplevda kvaliteten, så vi kommer att arbeta med information och klargörande av utbildningens syfte och mål under introduktionen hos oss på ett tydligare sätt. Hermods kommer även att arbeta för att redan från start ha med rekryterande företag i introduktionen, vilket vi från andra insatser (exempelvis Stöd och matchning och Yrkessvenska) vet är ett framgångskoncept för ökad tydlighet och studiemotivation. 

Förbättringsinitiativ

Under 2018 har verksamheten arbetat aktivt för att öka deltagarnas närvaro och upplevda kvalitet. Vidare har kompetenshöjande insatser mot lärarna gällande det pedagogiska och administrativa arbetet implementerats. 
 
Merparten av satsningarna under föregående år kommer fortlöpa under 2019: 
  • Öka deltagarnas närvaro i utbildningslokalen- ökad deltagarnöjdhet. Arbetet fortsätter under 2019.
  • Hålla informationsträffar om utbildningen innan anvisning och start, vilket syftar till att skapa tydligare förväntningar och mål hos deltagarna. 
  • Öka deltagarinflytande och engagemang genom att arbeta aktivt med kursråden  
  • Fortsätta arbeta med utbildningsmaterial i samverkansmöten med branschen, där företagsrepresentanter medverkar och ger input på pedagogik och innehåll i utbildningen. 
  • Pedagogiska samtal med personalen för stöd i pedagogiken med språksvaga. 
  • Nätverka med företag - öka företagsbanken underlätta att finna praktikplatser och hjälpa deltagare ut i arbete.