Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Komvux - Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning

Vi erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i mer än 180 kommuner runt om i Sverige och har under året 2018 haft cirka 50 000 unika elever i omlopp inom Komvux. I och med det är Hermods en av de största leverantörerna av vuxenutbildning i Sverige. Hermods kurser är webbaserade och finns tillgängliga i vår lärplattform. Våra elever erbjuds att läsa kurserna som distansutbildning och/eller med flexibelt upplägg med möjlighet till närlärande handledning lokalt i sin kommun. En del utbildningar går även att läsa genom klassrumsundervisning. 

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan och omfattar huvudsakligen ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturvetenskap och samhällskunskap. 

Gymnasial vuxenutbildning rymmer hela utbudet av allmänna ämnen för högskoleförberedande utbildningar, totalt fler än 250 kurser. Huvudsakligen läses dessa kurser på distans och i vissa kommuner med närlärande handledning som komplement. 

Gymnasial yrkesutbildning hos Hermods består av yrkeskurser som finns på yrkesprogrammen Handel- och administration, Vård och omsorg samt Barn och fritid liksom Bygg och anläggning, Hotell och turism, Restaurang och livsmedel samt El och energi.

*Resultaten avser perioden 1 jan - 31 dec 2018

Genomströmningen under 2018 av elever visar att vi närmar oss vårt interna mål för andel betygsatta av startade som är satt till 90 procent. Grundläggande vuxenutbildning har generellt sett högre resultat än gymnasial vuxenutbildning. Vi ser glädjande att vi uppnår våra internt satta mål om andel startade som når betyg samt andel godkända betyg av betygsatta på grundläggande vuxenutbildning. 

Under 2018 genomfördes ett pilotprojekt med en förstärkt introduktion i de 50 största kurserna i utvalda projekt. Utvärderingen visade att även om väsentligt fler elever påbörjade sina kurser så var andelen som fullföljde något lägre än föregående år. Detta kan förklara minskningen från föregående år i andel elever som har påbörjat sina kurser men inte tagit betyg. Utvärderingen visade att vi behöver fortsätta arbetet med att ge eleverna stöd genom sina kurser för att också avsluta dem. Som ett led i att höja andelen godkända elever genomförs olika initiativ i syfte att stötta de elever som ligger i riskzonen för att avbryta sina studier innan betyg; bl.a. genom telefonsamtal och mejl till de närlärandeelever som är sena med sina uppdrag. De erbjuds även individanpassade lösningar för att klara kursen. Urvalet för 2018 är baserat på 61 454 startade kurser och 53 224 betygsatta kurser.

Förbättringsinitiativ

Under 2018 har ett särskilt fokus riktats mot individuella studieplaner i samband med upprop och kartläggning. Vidare har fokus varit på kollegialt lärande inom ämneslagen och mellan webb- samt närlärare, för att få ett helhetsgrepp om den formativa bedömningen. 

Under 2019 riktas fokus mot att: 

  • Ge stöd till projekt för individanpassning för att möte språkliga och socioekonomisk bakgrund 
  • Stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv  
  • Fler och bättre webblektioner för en mindre textbaserad studieguide.  
  • En satsning på nytt digitalt ”smart” läromedel i matematik