Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

 

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet inom Hermods vuxenutbildning följs upp på flertalet olika vis vid flera mätpunkter under året och fokuserar på elevens resultat samt måluppfyllelse. Vi har valt att redovisa den genom att presentera andelen godkända betyg i förhållande till satta betyg. Hermods statistik bygger på data utifrån satta betyg under perioden 1 januari till 31 december 2018.

Den grundläggande vuxenutbildningen har prioriterats under året och man har i vissa projekt sett över antalet erbjudna lektionstimmar för exempelvis svenska som andraspråk och matematik och prioriterat och ökat dessa i schemaläggningen. Resultatet av denna satsning är att våra elever fått ett högre antal lektionstimmar än vad avtalet har som minimigräns i de stora ämnena, vilket vi tror har bidragit till att fler lyckats slutföra sin utbildning. Vidare har timmar också flyttats över från handledning till lektionstimmar, efter dialog med elever via elevråd, för att möta elevernas krav på flexibilitet och individanpassning. 

Hermods pedagogiska upplägg möjliggör en tydlig koppling mellan SFI-kurserna och de grundläggande svenskkurserna, vilket vi tror har underlättat övergången för många av våra elever och vi ser därmed färre avbrott. Arbetet med språkutvecklandet av kurser har fortsatt, vilket också kan ha haft en positiv påverkan på genomströmningen. 

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet.  Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad. 

Undersökningen visar på en ökning i resultaten men rekommendationsgraden har sjunkit något för den grundläggande vuxenutbildningen medan nöjdhetsgraden ökat.  En tänkbar förklaring till ökad nöjdhetsgrad är den omorganisation som genomfördes på regional nivå inom Hermods våren 2017. Genom den omorganisationen stärktes det regionala samarbetet och det kollegiala lärandet mellan komvuxenheterna i respektive region och gav den regionala utbildningschefen förutsättningar att kunna arbeta närmare de lokala rektorerna än tidigare. En annan bidragande orsak är den individ och språkanpassning av kurserna i vår lärplattform som gjorts utifrån de nya kursplanerna med delkurser som färdigställts under året.