Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

 

Funktionell kvalitet

Funktionell kvalitet inom Hermods vuxenutbildning följs upp på flertalet olika vis vid flera mätpunkter under året och fokuserar på elevens resultat samt måluppfyllelse. Vi har valt att redovisa den genom att presentera andelen godkända betyg i förhållande till satta betyg. Hermods statistik bygger på data utifrån satta betyg under perioden 1 januari till 31 december 2018.

Andelen godkända betyg ligger i dagsläget på 82 procent, vilket är något lägre än rikets resultat från 2017, rikets siffror släpar, samt i jämförelse med våra egna resultat från föregående år. Under året har det gått att se en ökad andel elever med andra modersmål än svenska, vilket troligtvis bidrar till den minskning av andelen elever som tar godkänt betyg. Även om den målgruppen bara förklarar en liten del av minskningen på två procentenheter för andelen godkända betyg behöver den fångas eftersom målgruppen förväntas växa kommande år.

Satsningen på det språkutvecklande arbetssättet kommer därmed fortsätta och vidareutvecklas.  Under året har man även arbetat med att i ett tidigt skede av utbildningen fånga upp elever i behov av en mer personlig kontakt för att de ska komma igång. Ett pilotprojekt för en förstärkt introduktion genomfördes i de 50 vanligaste kurserna på gymnasial nivå visade sig öka andelen elever som startade sina kurser (skickade in första uppdraget) men visade bara i vissa fall även på bättre resultat på kursnivå. Ett viktigt resultat för det fortsatta utvecklingsarbetet är därför att en förstärkt introduktion inte är att likställa med en insats för bättre resultat och genomströmning.

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet.  Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad. 

Målet med den upplevda kvaliteten är att alla elever ska vara nöjda med den utbildning vi erbjuder. Undersökningen visar på fortsatt goda resultat dock något lägre i jämförelse med föregående år.