Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet Yrkeshögskolan

Hermods Yrkeshögskola

Hermods Yrkeshögskola erbjuder YH-utbildningar inom en rad olika branscher där efterfrågan på kompetens och arbetskraft är hög bland annat inom bygg och anläggning, trädgård, teknik, logistik, kommunikation, ekonomi, samt vård och omsorg. Vi finns på flera större orter runt om i landet, men erbjuder även ett antal yrkeshögskoleutbildningar på distans. 

Funktionell kvalitet

För Yrkeshögskolan mäts funktionell kvalitet genom att se till andel studerande som når kraven för examen samt andel studerande som fullföljer sin utbildning. 

Under 2018 var det 268 studerande som slutförde sin utbildning inom Yrkeshögskola. I nedan diagram kan vi se utvecklingen av andelen studerande som har slutfört sin Yrkeshögskole-utbildning. Andel studerande som slutför sin utbildning inom yrkeshögskolan visar för år 2018 ett resultat på 70 procent. Jämfört med förra året har andelen som slutför sjunkit något dock om vi jämför över en tre års period är resultatet fortfarande positivt. Faktorer att diskutera i sammanhanget är flera. Antal anordnare ökar i snabbare takt än medvetenheten om yrkes-högskolan som utbildningsform samt att vi befinner oss i en högkonjunktur där många får jobb utan utbildning är faktorer som påverkar möjligheten att rekrytera, för utbildningen och yrkes-rollen “rätt” studerande. Att vi utbildar inom områden som verkligen skriker efter arbetskraft är en annan faktor som påverkar då företagen anställer våra studerande innan de är klara med sin utbildning.

Examensgraden för Yrkeshögskolan visar för år 2018 att 55 procent av de studerande tar examen. Vid ett tillägg av studerande med sena examen blir andelen slutlig examen 57 procent.  

Examensgraden visar på att alla som fullföljer sin utbildning lyckas dock inte göra det med godkända betyg i alla kurser, vilket är kravet för att ta examen. Faktorerna beskrivna ovan är relevanta även här, dock med tillägget att det finns ett arbete att göra för att skapa ännu bättre förutsättningar för den studerande att lyckas nå uppsatta kunskapsmål i varje kurs. Satsningar görs genom en skärpt pedagogik, tidiga samtal om behov av särskilt stöd samt utbildningsledare som jobbare nära den studerande. 

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet. Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad

Den upplevda kvaliteten ser mycket bra ut för Yrkeshögskolan och det är glädjande att se att resultaten är på väg upp igen efter vårens något lägre resultat. Både nöjdhetsgraden och rekommendationsgraden är åter igen uppe över goda 80 procent.

Ändamålsenlig kvalitet

Inom Yrkeshögskola så mäts den ändamålsenliga kvaliteten med hjälp av andelen av våra examinerade studerande som efter 6 månader är i arbete alternativt någon form av studier. De studerande kontaktas via telefon cirka 6 månader efter att de har tagit examen. Resultaten från denna undersökning används både som analysunderlag internt och rapporteras in till Myndigheten för Yrkeshögskolan för sammanställning och analys.

*Resultaten avser perioden 1 jan - 31 dec 2018

2018 års uppföljning visar på att omkring 89 procent av de som tog examen under våren 2018 befinner sig i arbete efter 6 månader. Vidare så har vi sett att majoriteten av de som är i arbete också är sysselsatta inom relevanta arbeten i den bransch de har studerat. För en del utbildningar är andelen som är aktiva inom relevanta arbete relativt låg exempelvis för Internationell transport logistiker (55 procent) samt Specialistundersköterska (31 procent), men samtidigt är nästan 100 procent av de studerande från dessa utbildningar i arbete efter examen. Anledningen till detta är att det finns flera olika arbetsuppgifter inom ramen för dessa yrkesroller och det är inte helt ovanligt att man behöver jobba till sig erfarenhet i delarna innan man upplever sig inneha den faktiska yrkesrollen.

Förbättringsinitiativ

Hermods pedagogiska modell färdigställdes och implementerades i majoriteten av verksamheterna under 2018. Framgången kopplat till detta är dock svår att mäta på kort sikt men uppenbart är att vi som utbildningsanordnare uppfattas professionella, såväl av studerande som konsulter samt utbildningsledare själva, som har tagit problematiken med konsulter med stark branschkunskap men svag pedagogisk förmåga på allvar. Vidare skedde ett stort arbete med att minska andelen avbrott, samt att tidigare kunna fånga upp studerande med eventuellt behov av extra stöd. 
 
Fortsatta satsningar under 2019: 
  • Under 2019 pågår ett arbete med att slå ihop Hermods och Plushögskolans pedagogiska modeller och säkerställa implementering inom AcadeMedia YH i stort.  
  • Från och med 2019 är antagningsarbetet centraliserat. Arbetet är påbörjat och kommer att ha ett fortsatt fokus såväl under 2019 som framåt. 
  • Då Hermods Yrkeshögskola till hösten 2019 driver 54% av utbildningarna på distans så blir distanskonceptet även fortsättningsvis ett viktigt fokus. I den pedagogiska modellen ingår stöd för hur utbildarna kan jobba pedagogiskt kopplat till distansen.