Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Så här jobbar vi

Hermods kvalitetsresultat

Kvalitet uppstår i mötet mellan våra elever/studerande/deltagare och vår engagerade personal i vardagen – det där smått magiska som gör att människor lär och utvecklas tillsammans. Men i det magiska går det ändå att titta på arbetssätt, bemötande, metoder och verktyg som gör lärandet individanpassat och effektivt.

Hermods bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i alla våra utbildningar. Vårt kvalitetsår är skapat utifrån ett antal regelbundna uppföljningar som följer olika cykler för att skapa ett kontinuerligt kvalitetsuppföljningsarbete under året. För att följa upp och söka nya vägar till utveckling av verksamheten arbetar Hermods med AcadeMedias koncerngemensamma uppföljningsprogram som kompletteras med Hermods egna kvalitetsledningssystem Stjärnan.

Stjärnan ger Hermods ledning och medarbetare stöd i att planera, leda, följa upp, utvärdera och förbättra sin tjänstekvalitet, effektivitet och driva affärsutveckling. Vårt kvalitetslednings-system fokuserar på fem områden för uppföljning av verksamheten; ekonomi, kund, medarbetare, utveckling samt inre kvalitet- och effektivitet. Det är skapat för att möjliggöra ett enhetligt kvalitetsarbete inom hela Hermods och är uppbyggt av fasta, beskrivande rutiner som tydliggör hur vårt kvalitetsarbete ska bedrivas. Ständiga förbättringar är allas ansvar på olika nivåer i verksamheten.

En annan viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete är de verksamhetsberättelser som respektive enhet skriver årligen. Dessa tillsammans med olika former av resultatanalyser agerar underlag till helhetsrapporten om Hermods gångna kvalitetsår där våra verksamheters funktionella, upplevda- samt ändamålsenliga kvalitet samlas och analyseras. 

Funktionell kvalitet –Våra deltagare ska nå målen för uppdraget/aktiviteten
Upplevd kvalitet -Våra deltagare ska vara nöjda med sin aktivitet hos oss 
Ändamålsenlig kvalitet -Våra uppdrag/aktiviteter ska bidra till att våra deltagare rustas för arbete, egenförsörjning och/eller studier
 

 

Upplevd kvalitet på Hermods  

Nöjdhetsgraden under hösten 2018 når upp till goda 76 procent, detta är dock något lägre än vad vi ser för samma period 2017 som då nådde 80 procent. Under 2018 har det skett en hel del inom bolaget bland annat en del organisationsförändringar samt att vi har två helt nystartade verksamheter, detta tros ha en viss påverkan på den övergripande nöjdhetsgraden. Rekommendationsgraden inom Hermods ligger däremot stadigt kvar över 80 procent, på 82 procent. Trots goda resultat arbetar vi ständigt för förbättringar inom verksamheten och vi har satt som målsättning att under 2019 nå en nöjdhetsgrad på 85 procent och en rekommendationsgrad på 84 procent.