Så här jobbar vi

Hermods kvalitetsresultat

Hermods bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i alla våra verksamheter. Det innebär att vi kontinuerligt följer upp avtal och mål i verksamheter, och analyserar resultaten i förhållande till både interna målsättningar och nationell statistik. Utifrån analysen identifierar vi framgångsrika arbetssätt, metoder och projekt, och utvecklar våra arbetssätt för ständiga förbättringar. 

Kvalitetsarbetet grundar sig i kvalitetsledningssystemet Stjärnan och syftar till att vi, genom att definiera och verka för rätt kvalitet, når visionen: att vara Sveriges bästa företag inom utbildning och samhällsintegration. Stjärnan ger Hermods ledning och medarbetare stöd i att planera, leda, följa upp, utvärdera och förbättra sin tjänstekvalitet, arbeta effektivt och driva affärsutveckling. Stjärnan fokuserar på fem områden för uppföljning av verksamheten; kund, medarbetare, inre kvalitet- och effektivitet, utveckling samt ekonomi. Ständiga förbättringar är allas ansvar på olika nivåer inom organisationen, och uppstår då Stjärnans alla fem perspektiv är balanserade och därmed kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. 

En annan viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete är de Verksamhetsberättelser som respektive enhet skriver årligen. Dessa tillsammans med olika former av resultatanalyser agerar underlag till helhetsrapporten om Hermods gångna kvalitetsår där våra verksamheters funktionella, upplevda- samt ändamålsenliga kvalitet samlas och analyseras. 

Funktionell kvalitet –Våra deltagare ska nå målen för uppdraget/aktiviteten
Upplevd kvalitet -Våra deltagare ska vara nöjda med sin aktivitet hos oss 
Ändamålsenlig kvalitet -Våra uppdrag/aktiviteter ska bidra till att våra deltagare rustas för arbete, egenförsörjning och/eller studier

 

 

 

Upplevd kvalitet på Hermods  

Likt under 2016 fortsatte Hermods att växa under 2017 och vi har under året haft drygt 80 000 unika elever/deltagare/studerande. Trots ett ökat inflöde och att tre verksamheter är i avvecklingsfasen så ser vi en fortsatt god och hög nivå på Hermods upplevda kvalitet under de tre senaste mätningarna. Nöjdhetsgraden har från hösten 2016 stigit från 76 procent till hela 79 procent i dagsläget. Rekommendationsgraden har legat stabilt på 81 procent, vilket är bra men vi önskar även där se en ökning under nästa år. 

Hermods förbättringsinitiativ

Kvalitet uppstår i kontakten mellan alla våra elever/deltagare/studerande och vår engagerade personal i vardagen. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar alltid till att utveckla verksamheten vidare; till gagn för våra elever/deltagare/studerandes målsättningar och/eller lärande samt vår personals arbetssituation. Innovation är en fundamental del i Hermods företagsvision och vi arbetar i vardagen med att fånga framgångsfaktorer och goda exempel (Best practice), för att kunna förflytta lyckade arbetssätt och lära av varandra inom organisationen. Det som fungerar väl ute i verksamheterna ska lyftas fram och vi strävar efter att använda den kunskap och erfarenhet vi gemensamt har för att utvecklas tillsammans. Ständiga förbättringar är allas ansvar på alla nivåer i organisationen, och uppstår då Stjärnans alla fem uddar balanseras och på så vis kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. 

Respektive verksamhet har utifrån sina egna analyser av årets kvalitetsresultat tagit fram ett antal förbättringsåtgärder som vi kommer att arbeta med under 2018. Ambitionen är att förbättringsåtgärderna ska leda till att vi får en högre andel nöjda elever/deltagare/studerande som vill rekommendera oss till andra. Kvalitet har tillsammans med ledningsgruppen utifrån verksamheternas analyser, organisationsövergripande analyser samt segmentets kvalitetsmål och förbättringspunkter arbetat fram ett antal gemensamma förbättringspunkter för Hermods att arbeta med under 2018. 

  • Öka nöjdhetsgraden och rekommendationsgraden- genom att vara tydliga i syfte, mål och krav som ställs på elever/deltagare/studerande i våra olika kurser, tjänster, utbildningar 
  • Arbeta mer med individanpassning och individuellt satta mål samt återkoppling om progression (alla elever/deltagare/studerande ska förstå sina handlingsplaner och hur de kan påverka sin väg mot målen) – leda till att öka andelen som är nöjda med sin egen arbetsinsats
  • Utveckla och förstärka arbetet med individuella studieplaner/handlingsplaner - säkerställa att alla har, känner till och förstår sin plan 
  • Höja andelen elever/deltagare/studerande som når måluppfyllelse- alla verksamheter ska ha en satt målsättning att arbeta mot 
  • Utöka användandet av våra digitala läromedel och fortsätta att utveckla vår lärplattform 
  • Fortsätta utveckla kvaliteten inom våra företagsanpassade vidareutbildningar - genom bl.a. fortsatt utveckling av kursupplägg
  • Samla och sprida Best Practice, dra nytta av den kunskap vi samlat i de avtal vi nu avvecklar pga. avtalsslut
  • Fortsätta att förbättra och utveckla Studerandeombudet för att förenkla för våra elever/deltagare/studerandes möjlighet till att återkoppla till oss 
  • Fortsätta utveckla gemensam systematik, metod och process för interna tillsyner och systemgranskningar 
  • Arbeta för ännu bättre systemstöd för kvalitetsuppföljning - hitta lämplig BI för att kunna samla alla kvalitetssiffror på samma ställe