Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Kvalitet SFI och integration

Kommunal vuxenutbildning - svenska för invandrare

SFI (svenska för invandrare) är en grundutbildning i det svenska språket. Hermods är idag en av Sveriges största privata leverantör inom SFI. Vår målsättning är att vi utifrån elevernas individuella förutsättningar ska bidra till språkutveckling samt skapa förutsättningar för elevernas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.  

Under 2018 var elevflödet relativt konstant med en liten nedgång mot slutet av året jämfört med 2017. Det beror sannolikt på minskade flyktingströmmar till följd av politiska beslut. Vi kan se att SFI-verksamheten i hela riket har minskat under 2018. Det vi istället ser är ökade elevströmmar till våra utbildningar på grundläggande nivå, och särskilt grundläggande svenska som andraspråk. Detta som en följd av det stora antalet SFI-elever vi har sett de två föregående åren.  

Funktionell kvalitet

För att mäta den funktionella kvaliteten använder vi oss främst av antal timmar till betyg jämfört med rikssnitt, alltså genomströmning. Dock är det viktigt att det finns en medvetenhet om att genomströmningen endast är en del i att mäta den funktionella kvaliteten av utbildningen. Statistiken för riket släpar alltid ett år, vilket gör att det nu endast finns siffror från år 2017 att jämföra sig med. I och med att det i år gick att finna tydligare definition av uträkningen av rikets lärsträcka har Hermods i år haft möjlighet att räkna fram bolagets lärsträcka på likvärdigt vis.  

Rikets lärsträcka är baserat på dataunderlag för senast förekomst av kurs. Hermods har möjlighet att räkna fram lärsträckan genom två olika mått beroende på om man vill se till hela läroperioden för kursen oavsett avbrott eller endast sista förekomsten av kursen, här väljer vi att presentera likt riket. Baserat på senast förekomst av kurs har Hermods en lärsträcka på 240 timmar till betyg, jämfört med rikets resultat från 2017 på 228 timmar till betyg. Hermods något längre lärsträcka tros delvis bero på att Hermods har en intensivare studieform än andra aktörer, vi har i många fall ett högre antal timmar per vecka. Det är också viktigt att ha med sig att eftersom snittiden till betyg alltid släpar ett år i riksstatistiken jämför man sig därför alltid med en delvis annorlunda uppbyggd målgrupp. Detta eftersom elevströmmarna tenderar att i stor utsträckning komma av olika anledningar, från olika håll och med olika bakomliggande situation.

Med ett större antal timmar per vecka koncentreras elevens tid, vilket vi anser effektiviserar inlärningen. Ur ett elevperspektiv torde den kortare tiden i veckor leda till att de snabbare kommer ut till vidare studier eller arbete. Vidare kan vi även se att närvaron har ökat under 2018, där nås i slutet av året en genomsnittlig närvaro på 75 procent jämfört med 2017 års närvaro på 70 procent. 

Vi behöver arbeta för att effektivisera undervisningstiden så att elevernas totala antal timmar till betyg minskar. Ett annat sätt att arbeta för att effektivisera elevernas hela undervisningstid inom komvux utan att öka antalet SFI-timmar är att kombinera SFI-undervisningen med exempelvis arbetslivsorientering, samhällsorientering, utbildning på grundläggande nivå eller en yrkesutbildning. Detta sätt att arbeta kan förkorta elevens totala studietid inom komvux och kan hjälpa dem att snabbare komma ut i arbete eller vidare studier efter avslutad SFI-utbildning  

 

Upplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten har som mål att våra elever ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder och utgår från elevernas respons på vår verksamhet.  Upplevd kvalitet redovisas med hjälp av nyckeltalen nöjdhet- och rekommendationsgrad. 

Den upplevda kvaliteten har en positiv utveckling inom sex av sju ställda frågor. Jämfört med våren 2017 är resultaten än mer positiva, där exempelvis. nöjdhetsgrad ökat från 77 procent till 80 procent och rekommendationsgrad från 81 procent till 85 procent.  

En tänkbar förklaring till att nöjdhetsgraden haft en positiv utveckling under de senaste två åren är den omorganisation till regioner som genomfördes våren 2017. Genom den omorganisationen stärktes det regionala samarbetet och det kollegiala lärandet mellan SFI-enheterna i respektive region samt gav den regionala utbildningschefen förutsättningar att kunna arbeta närmare de lokala utbildningscheferna än tidigare. Detta har i sin tur har gjort att man effektivare kunnat hantera eventuella lokala och regionala synpunkter eller avvikelser som uppkommit och därmed skapat en högre kvalitet. 

Förbättringsinitiativ 

Under året 2018 har verksamheten arbetat aktivt med individuella studieplaner och individuella samtal. Vidare har insatser mot ökad närvaro och anpassning av kurser i vår lärplattform genomförts – detta kommer fortsätta under 2019. 

Under 2019 kommer vi att bredda och fördjupa följande förbättringsinitiativ från 2018: 

  • Initiativ för effektivare och mer individanpassad undervisning, enligt beskrivning ovan. 
  • Arbeta för att stärka kopplingen mellan elevens förkunskaper, intresseområden samt framtida yrkesval och innehållet i undervisningen.
  • Fördjupa och utveckla ett arbete med ett nationellt intromaterial.  
  • Öka rekommendationsgrad, genom att skapa nöjdare elever